بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

وڭتۇستىك افريكا ارىستاندارىنىڭ ازىق اۋلاعان ءساتى(2)

2012.12.10 13:20  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  • AH-64 اپاچە قارۋلى تىك ۇشاعى