بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

نيڭبودا تۇرعىندار تۇراعى قۇلاپ، ءبىر ادام قازا بولعان(2)

2012.12.17 14:13   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى


 

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت