بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش-ندا جىل سايىن 100 مىڭ ادام جازىقسىز وققا ۇشىراپ، 30 مىڭ ادام جان ۇزەدى(2)

2012.12.17 14:32  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت