بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ءۇندىستاننىڭ اسكەري ىستەردە ويىن كورسەتۋ جانە اسكەري قارۋ-جاراق كورگىزبەسىندەگى دزيۋ-دو ونەرىن كورسەتۋ

2012.12.17 15:18   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  15-جەلتوقسان كۇنى، ءۇندىستان اسكەري وركەسترى بومبەيدە، ءۇندىستان اسكەري ىستەردە ويىن كورسەتۋ جانە اسكەري قارۋ-جاراق كورگىزبەسىندە ويىن قويدى. سول كۇنى، بۇقارانىڭ ارميا مەن اسكەري ىستەرگە بولعان تۇسىنىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن، ءۇندىستان قورعانىس مينىسترلىگى بومبەيدىڭ شيۋاجي باقشاسىندا اسكەري ىستەردە ويىن كورسەتۋ جانە جاتتىعۋ قيمىلىن وتكىزدى، ءارى باقشانىڭ ىشىنە تانكى، زەڭبىرەك جانە رادارلى سوعىس ماشيناسى قاتارلى قارۋ-جاراق جابدىقتارىن قويىپ، قالىڭ بۇقارانىڭ ەكسكورسيالاۋىنا ۇسىندى. (شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ تىلشىسى: ۋاڭ فيڭشى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت