بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

2012-جىلعى عالامشار ارۋىن سارالاۋ شەشۋشى جارىسى اياقتادى

ءدارشىن ءتاجى ا ق ش ارۋىنا بۇيىردى

2012.12.21 16:10   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  2012-جىلعى عالامشار ارۋىن سارالاۋ شەشۋشى جارىسى جەرگىلىكتى ۋاقىت 19-جەلتوقساندا ا ق ش-نىڭ لاس-ۆەگاس قالاسىندا وتكىزىلدى، ا ق ش-ندىق ارۋ Olivia Culpo قاتارىنان وزا شاۋىپ، ءدارشىن تاجىسىنە يە بولدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت