بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

بۇركىت ءسابيدى ءىلىپ اكەتە جازداعان

2012.12.21 16:13   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  شەتەل مەديالارىنىڭ حابارلاۋىنشا، جۋىردا «Youtube» تورابىندا ۇرەيلى جاعدايدان تۇسىرىلگەن كەسكىن تارالعان. كەسكىن كانادانىڭ مونترەال قالاسىنداعى باقشادا تۇسىرىلگەن، كەسكىنگە قاراعاندا، دۇلەي بۇركىت ءسابيدى ءىلىپ اكەتىپ، وزىنە «ازىق» ەتپەك بولعان.

  كەسكىندە ءسابيدىڭ كوگالدا وتىرعانى، اناسى وعان جاقىن جەردە نارسەلەرىن جوندەستىرىپ جاتقانى، كەنەتتەن دۇلەي بۇركىت كوكتەن شۇيلىگىپ كەلىپ، بالانى ءىلىپ الا جونەلگەنى، جەردەن ءبىر مەتر كوتەرىلگەننەن كەيىن بالانى تاستاپ جىبەرگەنى كورسەتىلگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت