بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

جياڭشي ولكەسى گۇيشي قالاسىندا كىشكەنە اۆتوبۋز كولشىككە اۋدارىلىپ،11 بالا قىرشىنىنان قيىلدى

2012.12.25 13:43   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  24-جەلتوقسان ساعات 9 مولشەرىندە گۇيشي قالاسى بينجياڭ قالاشىعىنىڭ حۇڭتاڭ قىستاعىندا بالالار باقشاسىنىڭ 15 بالاسى وتىرعان كىشكەنە اۆتوبۋز كولشىككە اۋدارىلىپ، ناق مايداندا 3 بالا ءولىپ، 12 بالا شيپاحاناعا اپارىلىپ شۇعىل قۇتقارىلدى، ولاردىڭ ىشىندە 8 بالا قۇتقارۋ ءونىم بەرمەي و دۇنيەگە اتتاندى. قازىرگە دەيىن وسى شىرعالاڭنان 11 بالا قىرشىنىنان قيىلدى، ءتىرى قالعان 4 بالا قالالىق حالىق شيپاحاناسىندا ەمدەلىپ، حاۋىپتەن قۇتىلدى. تانىستىرۋعا قاراعاندا، شىرعالاڭ تۋىلعان كولشىكتىڭ تەرەڭدىگى 3 ــ 4 مەتر بولىپ، اۋدانى 10 نەشە مۋداي ەكەن. شىرعالاڭ تۋىلعان اۆتوموبيلدە شوفەردەن باسقا جانە ءبىر وقىتۋشى بار ەكەن. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى

  (ورتالىق ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋدارعان)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت