بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

التىنى ەڭ «قۇنسىز» مەملەكەتتەر

2013.01.07 14:40   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ارابتار تۋادا ساۋداگەر ءارى ءىنجۋ -مارجان تاعىناتىن ۇلت، اسىرەسە دۋبايلىقتار ەرەكشە تانىلمالى. مۇنايدى بايقاۋدان بۇرىن، اراب بىرىككەن امىرلىگىنىڭ ەڭ باستى كاسىبى ءىنجۋ-مارجان جيۋ جانە تەڭىزدەگى ساۋدا بولاتىن، بۇگىنگى تاڭدا، ەۋروپا، ازيا، افريكا ءۇش قۇرلىقتىڭ ماڭىزدى تەڭىز تاسىمال ورتالىعىندىق ورنىنان پايدالانىپ، يمپورت باجىسى تومەن بولۋ ءارى ساۋدا باجىسى الىنبايتىن ساياساتىمەن جانە الۋان ءتۇرلى مەرەكە-مەرەيتوي، كورمەلەرىمەن دۋباي ورتا شىعىستاعى شياڭگاڭعا اينالىپ، «ساۋداگەرلەر قالاسى» مەن زات الاتىن ۇجىماق دەگەن اتاققا يە بولدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت