بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

چىڭدۋ قالاسى چىڭدۋ-فىڭجوۋ جوعارى قارقىندى تاس جولىندا 20 اۆتوموبيل تىزبەكتى سوعىلىسىپ قاتىناس شىرعالاڭى تۋىلعان

2013.01.08 14:50   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  6-قاڭتار كۇنى تۇستەن بۇرىن، سىچۋان ولكەسىنىڭ چىڭدۋ قالاسىندا، فىڭجوۋدان چىڭدۋعا باراتىن باعىتتا، چىڭدۋ اقى الۋ بەكەتىنەن ءبىر كيلومەتر قاشىقتىقتاعى ارالىقتا، كوپ اۆتوموبيل تىزبەكتى سوعىلىسىپ، قاتىناس شىرعالاڭى تۋىلعان، ءتىلشى ناق مايداندا، قىزىل ءتۇستى جۇك اۆتوموبيلىنىڭ كابىنكەسىنىڭ بۇكىلدەي بۇزىلىپ، ىستەن شىققانىن كورگەن. 120 شۇعىل قۇتقارۋ ماشيناسى شىرعالاڭ تۋىلعان مايداننان جارالانعانداردى تولاسسىز تاسىعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت