بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

جياڭشيدا داقىل تۇقىمى كاسىبىمەن شۇعىلداناتىن وتباسى جۇزدەن استام ديقانعا ءبىر ميلليون 400 مىڭ يۋان سيلىق اقشا تاراتقان(2)

2013.01.08 15:07  【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت