بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

حاربيىندا ساۋدا سارايىنا كەنەتتەن ءورت كەتكەن

جارالانعاندار مەن كوز جۇمعانداردىڭ سانى انىق ەمەس

2013.01.08 15:11   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  2013-جىلى 7-قاڭتار تۇستەن بۇرىن ساعات 9دان 30 مينۋت اينالاسىندا، حاربين قالاسى نانگاڭ رايونى شۋەفۋ سىداۋ كوشەسىندەگى لۇڭجياڭ جيافاڭ ءبىرىنشى سارايى اتتى ساۋدا سارايىنا ءورت كەتكەن، ءورت لەزدە ۇلعايىپ، قويۋ قارا ءتۇتىن بۋداقتاعان، ءورت ءوشىرۋ بولىمشە ورتا اترەتتەرىندەگى كوماندير-جاۋىنگەرلەر دەرەۋ بارىپ ءورتتى وشىرگەن. حابار جولدانعان كەزدە ءورت تۇبەگەيلى ءوشىرىلىپ بولماعان، جارالانعاندار مەن كوز جۇمعانداردىڭ سانى بەيمالىم.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت