بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

كۇنميڭ تەمىر جولىنىڭ وڭتۇستىك بولەگىندە پويەزدى سىناق رەتىندە جۇرگىزۋ بارىسىندا رەلستەن شىعۋ شىرعالاڭى تۋىلدى

2013.01.09 13:43   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: زاقىمدالعان پويەز تۇمسىعى. (8-قاڭتاردا تۇسىرىلگەن) 8-قاڭتاردا كۇنميڭ تەمىر جولىنىڭ تۇڭعىش كەزەكتى قۇرىلىسىنىڭ وڭتۇستىك بولەگىندە پويەزدى سىناق رەتىندە جۇرگىزۋ بارىسىندا، پويەز دوۋنان بەكەتىنەن اتتانىپ 500 مەتر جۇرگەننەن كەيىن، رەلستەن شىعىپ كەتىپ، جۇرگىزۋشى بولمەشەسىندەگى جىلتقىش قۇرىلعىلارى قۇلاپ، جۇرگىزۋشى بولمەشەسىندە كەزەكشىلىك وتەپ جاتقان جۇرگىزۋشىنىڭ بىرەۋى ءولىپ، بىرەۋى جەڭىل جارالانعان. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى

  (ورتالىق ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋدارعان)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت