بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

لانكاۋ اۋدانى «4-قاڭتار» ءورت كەتۋ شىرعالاڭىنىڭ سەبەبىن جاريالادى: بالالاردىڭ وتپەن ويناۋىنىڭ كەسىرىنەن ءورت كەتكەن

2013.01.09 14:14    2013-جىلى 8-قاڭتار، ءتىلشىنىڭ كايفىڭ قالالىق پارتكوم ۇگىت بولىمىنەن ۇعىسۋىنشا، تەكسەرۋ گرۋپپاسى حىنان ولكەسى لانكاۋ اۋدانىنداعى جەكە اشقان جەتىمحاناعا ءورت كەتۋ شىرعالاڭى بالالاردىڭ وتپەن ويناۋىنان بولعان دەپ تۇراقتاندىرعان. 4-قاڭتار تۇستەن بۇرىن، لانكاۋ اۋدانى چىڭگۋان قالاشىعىنداعى تۇرعىندار عيماراتىنا ءورت كەتىپ، شىرعالاڭدا 7 بالا قازا بولعان، ولاردىڭ بارلىعى جەتىمحانانىڭ يەسى يۋان ليحايدىڭ باعىپ العان بالالارى بولاتىن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت