بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش زۇڭتۇڭى قازىنا مينيسترىنە كورسەتىلگەن كانديداتتاردىڭ ەسىمدىگىن جاريالادى(3)

2013.01.11 14:03   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت