بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ءارى شىن، ءارى ءتۇس! ا ق ش-نىڭ بۇكىل دۇنيە ءجۇزى بويىنشا ەڭ كەرەمەت اسكەري قارۋ-جاراق جابدىقتارى

2013.01.14 14:14   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت