بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

جۇڭگودا كەزەكتەگى ەڭ شاعىن قوناق ءۇي چيڭداۋدا سالىندى

2013.01.16 13:51   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  15-قاڭتاردا، ءتىلشى شاندۇڭنىڭ چيڭداۋ قالاسى تيانجين كوشەسىندەگى جاقىندا سالىنعان «شاعىن قوناق ءۇيدى» ءوز جاتىپ سىناپ كوردى. اتالعان قوناق ۇيدە 100 «شاعىن ءۇي» بولىپ، جۇڭگوداعى ەڭدەردىڭ ءبىرى بولدى، ءار «شاعىن ۇيدەگى توسەكتىڭ» ىشكى ۇزىندىعى 2 مەتر، كەڭدىگى ءبىر مەتر، بيىكتىگى 1.2 مەتر، تۇسەكتە جامىلاتىن جانە توسەنەتىن كورپە، جاستىقتان سىرت، سۇيىق كريستالدى تەلەۆيزور، سىمسىز ءورىستى جەلىلىك توراپ، ساندەنۋ ۇستەلى، كومپيۋتور ۇستەلى، ءورت سوندىرگىش قاتارلىلار دا بار بولىپ، ساياحاتشىلار سايابىر كەزىندە ءبىر كۇنى 45 يۋان، ساياحاتشىلار كوپ كەزىندە 80 يۋان شاماسىندا اقى الىنادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت