بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

يراندا باسقىنشىلىق جاساۋ قىلمىسىن وتكىزۋشىگە دۇرە سوعىلدى، جۇرتشىلىق كوشەگە شىعىپ جازالاۋ بارىسىن كوردى

2013.01.18 15:47   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جەرگىلىكتى ۋاقىت 16-قاڭتار، يراننىڭ Sabzevar دەگەن جەرىندە، باسقىنشىلىق جاساۋ قىملىسىن وتكىزۋشىگە دۇرە سوعىلدى، جۇرتشىلىق كوشەگە شىعىپ، جازالاۋ بارىسىن كوردى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت