بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

يراندا باسقىنشىلىق جاساۋ قىلمىسىن وتكىزۋشىگە دۇرە سوعىلدى، جۇرتشىلىق كوشەگە شىعىپ جازالاۋ بارىسىن كوردى(3)

2013.01.18 15:47  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت