بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

كانادالىق سۋپەر-رەاليزم اعىمىنداعى فوتو سۋرەتشىسى تۇسىرگەن قيالداعى الەم

2013.01.22 16:34  

كانادالىق سۋپەر-رەاليزم اعىمىنداعى فوتو سۋرەتشىسى تۇسىرگەن قيالداعى الەم

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت