بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

قازاقستان ونەرپازدارىنىڭ ماي بوياۋلى سۋرەت تۋىندىلارى

2013.01.22 17:34   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتشى اندرەي بەليشەنكوۆ پەن ماريا بوقتياروۆانىڭ ماي بوياۋلى سۋرەتتەرى سەزىمگە باي، تارتىمدىلىعىمەن ادامدى تاڭعالدىرسا، جاعىمدىلىعىمەن ادامدى سۇيىندىرەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت