بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

سۇيجوۋدا چۇنچيۋ داۋىرىنەن شىعس حان پاتشالىعى داۋىرىنە دەيىنگى كونە قابىرلار تابىلدى

سيرەك كەزدەسەتىن «亚» ءارىبى پىشىندەس كونە قابىرلار

2013.01.23 13:56   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جارىم جىل ۋاقىت قازۋ ارقىلى، سۇيجوۋ قالاسى زىڭدۋ رايونىنان كولەمدى كونە قابىرلار بايقالدى. بۇل قابىرلاردىڭ سالىنۋ ۋاقىتى سوناۋ چۇنچيۋ داۋىرىنەن شىعس حان پاتشالىعى داۋىرىنە دەيىن جالعاسقان بولىپ، قىرۋار مولشەردەگى قىمبات باعالى قولا سايماندار شىعۋدان سىرت، تاعى دا سيرەك كەزدەسەتىن «亚» ءارىبى پىشىندەس كونە قابىر بايقالدى. كەشە، ءتىلشى سۇيجوۋعا بارىپ، مادەني مۇرالاردىڭ قازىپ الىنعاندىعىنا كۋا بولدى. بۇل كونە قابىرلاردىڭ ورنى سۇيجوۋ قالاسى زىڭدۋ رايونى ۋىنفىڭتا الەۋمەتتىك رايونى تۇرعىندار كوميتەتىنىڭ ەكىنشى گرۋپپاسى تۇرعان جەردە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت

  • بۇركىتشى