بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

سۇيجوۋدا چۇنچيۋ داۋىرىنەن شىعس حان پاتشالىعى داۋىرىنە دەيىنگى كونە قابىرلار تابىلدى سيرەك كەزدەسەتىن 亚 ءارىبى پىشىندەس كونە قابىرلار(2)

2013.01.23 13:56   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت

  • بۇركىتشى