بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ۆەنەسۋەلادا تۇرمەدە دۇربەلەڭ تۋىلىپ، 61 ادام قازا بولعان

2013.01.28 14:48   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ۆەنەسۋەلا مەديالارىنىڭ حابارلاۋىنشا، اتالعان ەلدىڭ باتىس وڭتۇستىگىندەگى لارا وبلىسىنىڭ باركۋيسيميتو قالاسىنداعى ۋريبانا تۇرمەسىندە 25-قاڭتاردا دۇربەلەڭ تۋىلىپ، 61 ادام قازا بولعان، جۇزگە جۋىق ادام جارالانعان. حابارعا قاراعاندا، سول كۇنى ۇكىمەت باركۋيسيميتو قالاسىنداعى ۋريبانا تۇرمەسىنە قارۋ-جاراق جونىندە تەكسەرۋ جۇرگىزگەندە، ءىشىنارا قىلمىستىلاردىڭ قارسىلىعىنا ۇشىراعان، ىلە-شالا تۇرمەدە اتىس تۋىلعان. شينحۋا اگەنتتىگى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  •  شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى شيە حۋانچى فوتوسى