بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

نيدەرلاندتىڭ ايەل پاتشاسى مىندەتىنەن شەگىنەتىندىگىن جاريالادى(7)

2013.01.29 13:56  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت