بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

جاۋ بىنشان بۇدان بىلاي ساحنادا كومەديا ورىندامايتىندىعىن جاريالادى(5)

2013.01.31 13:39  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت