بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش وڭتۇستىك كارولينا شتاتىندا اۋىر قاتىناس شىرعالاڭى تۋىلدى(6)

2013.02.05 14:10  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت