بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

سانشي ولكەسىندە 50 اۆتوكولىك ارت-ارتىنان سوعىلىپ قازا بولعاندار مەن جارالانعاندار 28 ادامعا جەتتى

2013.02.06 13:43   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى2013-جىلى 3-اقپان ساعات 21 مولشەرىندە سانشي ولكەسى يۇنچىڭ قالاسى ۋىنيۋان (ۋىنشي اۋدانى يۋانچۇي اۋدانىنىڭ ارالىعىندا) جوعارى قارقىندى تاس جولىندا 50 اۆتوكولىك ارت-ارتىنان سوعىلعان. العاشقى ۇعىسۋعا قاراعاندا شىرعالاڭدا 4 ادام ءولىپ، 24 ادام جارالانعان. ناق مايداندى كورگەندەردىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، سوعىلىسقان اۆتوكولىكتەردىڭ سانى 50 عانا ەمەس 80 نەن اسادى ەكەن. كەزەكتە سانشي ولكەسى يۇنچىڭ قالالىق ءورت ءوشىرۋ اترەتىنىڭ كوماندير-جاۋىنگەرلەرى ناق مايداندا قۇتقارۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ ۇستىندە.

(ورتالىق ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋدارعان)
كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت

  • شابوندوز: سۇڭعىلا تولقىن قىزى