بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ورتانى قورعاۋ مەكەمەسىنىڭ باستىعى لاستانعان وزەندە 20 مينۋت مالتاۋعا ۇسىنىس ەتىلدى

ورتانى قورعاۋ مەكەمەسى جاۋاپكەرشىلىك بىزدە ەمەس دەدى

2013.02.19 14:28   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  16-اقپاندا، حاڭجوۋداعى ءبىر كاسىپورىننىڭ جاۋاپتىسى جين زىڭمين ءوزىنىڭ ميكرو بلوگىندا: جىجياڭ ولكەسى رۇي-اننىڭ ورتانى قورعاۋ مەكەمەسىنىڭ باستىعى وزەندە 20 مينۋت «مالتايتىن» بولسا، 200 مىڭ يۋان بەرۋگە پەيىل ەكەنىن ايتقان. وسىلاي دەۋىنىڭ سەبەبى: بيىل كوكتەم مەرەكەسىندە، ول تۋعان جەرى رۇي-انعا بارعان كەزىندە، ءۇيىنىڭ الدىنداعى بۇرىنعى ءموپ-ءمولدىر بولىپ سىلدىراي اعىپ جاتاتىن وزەنى بار كوركەم ءوڭىردىڭ، بۇل كۇندەرى اۋىر دارەجەدە لاستانعانىن بايقاعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت

  • شابوندوز: سۇڭعىلا تولقىن قىزى