بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

بەنزيننىڭ ءار ليترى 25-اقپاننان باستاپ 0.2 يۋان قىمباتتايدى(6)

2013.02.25 14:17  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت