بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

حۋنانداعى ەڭ ۇلكەن ەسىرتكى جاساۋ دەلوسى انىقتالدى(4)

مەكسيكالىق ەسىرتكى جاساۋشى تورعا ءتۇستى

2013.03.01 15:57   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت