بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>دەنە تاربيە

باپ بىلەمە، باق بىلەمە؟

2013.03.03 09:29   كەلۋ قاينارى : ورتالىق حالىق راديو ستانسياسى تورابى  جۇڭگو قازاق راديو تورابىنىڭ ءتىلشىسى داۋىل قادىلبەك ۇلى حاندان ۋ-اننان حابارلايدى. 2013-جىلى ناۋرىزدىڭ 1-كۇنى، ساعات 14:35تە «ۋلينفىڭ» دوداسىنىڭ جانە ءبىر مايدان جارىسى سۇڭتاي اراق سەرىكتىگىنىڭ باس بولىپ قولداۋىمەن حىبىيدىڭ حاندان قالاسىنىڭ ۋ-ان دەگەن جەرىندە ءوتتى، دودادا جۇڭگو، قازاقستان، فرانسيا، رەسەي، تايلاند سىندى بەس ەلدىڭ باتىرلارى مايدانعا تۇسىپ باقتارىن سىنادى، دودا بارىسىندا ەلىمىز ساڭلاقتارى زور باسىمدىلىق تانىتىپ ون مايدان جارىستىڭ توعىز مايدانىندا ۇتتى. تەك قازاقستاننان كەلگەن سايىپقىران ناريمان مۇسايىپ عانا جەكپە-جەكتە ءوز ونەرىن ايگىلەپ، ەلىمىز مايدانگەرى چي چىڭلۇڭدى ءسۇرىندىردى. (بۇل مايدان جارىس ناۋرىزدىڭ 9-كۇنى ساعات 21:15 تە حىنان تەلەۆيزياسىنىڭ ۋلينفىڭ باعدارلاماسىندا تارتىلادى).

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت