بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

بۇقارالىق مادەني قيمىلدىڭ مازمۇنىن بايىتتى

2013.03.07 14:12    بۇيىن يوندىن حابارلايدى. 6-ناۋرىز، اۋارايى جىلىنا باستاعان بولسا دا، ءور التايدىڭ قارى ءالى دە سوگىلە قويماعان بولاتىن. شىڭگىل اۋداندىق مادەنيەت دەنە-تاربيە مەكەمەسى جانە شىڭگىل اۋدانى ارال اۋىلدىق پارتكوم مەن حالىق ۇكىمەتى كىشى شىڭگىل وڭىرىنە ورنالاسقان لاستى، دورگىن، قۋىرسىن، شوشا قاتارلى قىستاقتارداعى ەگىنشى-مالشىلاردى قىستىق دەنە-تاربيە جارىسىنا ۇيىمداستىرىپ، ءار ۇلت حالىق بۇقاراسىنىڭ ۇلتتىق بۇقارالىق مادەني قيمىلىنىڭ مازمۇنىن بايتتى.

  ەگىنشى-مالشىلاردىڭ كۇندەلىكتى ءوندىرىس پەن تۇرمىستاعى ناقتىلى قيمىلدارعا قاتىستى، قار كۇرەۋ، ومبى قاردا دوڭبەك سۇيرەۋ، قاسات قاردا جۇگىرۋ، بالۋان سالۋ، اپكىشپەن ۇزاققا سۋ تاسۋ، كەلى ءتۇيۋ قاتارلى قىزىقتى جارىستار تۇرلەرىن وزدىرىپ، ۇزدىك شاباندوزداردى دارەجە بويىنشا ماداقتاپ سيلادى. ءارى ءار ۇلت ەگىنشى-مالشىلارىن وسىنداي مادەني قيمىلدارعا بەلسەنە قاتىناسۋعا جەبەدى. سۋرەتتە؛ قاسات قارداعى باسەكەلى جارىس تۇرلەرىنەن كورىنىس.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت