بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

بۇعازدىڭ ەكى جاعالاۋى ارا ەڭ ۇزاق اۋە جەلىسى «ءۇرىمجى-گاۋشيۋڭ» اۋە جەلىسىندە 12-ناۋرىزدا ۇشاق قاتىنادى(2)

2013.03.14 14:45   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت