بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

گۇيجوۋ ولكەسى ديڭشيان اۋدانى تيەچاڭ اۋىلىندا ديامەترى 7 سانتيمەترگە جەتەتىن بۇرشاق جاۋعان(6)

2013.03.14 14:52  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت