بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ەمدەۋ،ءدارى-دارمەك سالاسىنا رەفورما جاساۋعا باسشىلىق ەتۋ گرۋپپاسىنىڭ جاۋاپتىسى ەمدەۋ، ءدارى-دارمەك، دەنساۋلىق ساقتاۋ ءتۇزىلىسى رەفورماسى تۋرالى تىلشىلەردىڭ سۇراعىنا جاۋاپ قايتاردى(4)

2013.03.16 13:55   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت