بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ناۋرىز ايىندا بىيجڭدە قار باسىپ سالدى

2013.03.20 10:08   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  19-ناۋرىز بىيجڭدە تۇننەن باستاپ جاۋعان قار 20-ناۋرىز تاڭعا جۋىق توقتادى، كوكتەم مەرەكەسى ءوتىپ ناۋرىز ايى كىرسەدە، بيىلعى قىم-قۋىت اۋارايى بۇعان قارار ەمەس، كەرىسىنشە قىس جاڭا باستالعانداي اپپاق قار اق كورپەسىمەن بۇكىل دالانى بۇركەپ تاستادى. دەسەدە تابيعات انا قارعا زار بىيجيڭ مەن بىيجيڭ حالقىن رازى ەتىپ، تاماشا كورىنستەرىن سيلادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت