بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

حۋاشي قىستاعىنىڭ تۇرعىندارى ۋ رىنباۋعا ازا ءبىلدىردى

2013.03.20 17:19   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  19-ناۋرىزدا، حۋاشي قىستاعىنىڭ تۇرعىندارى قارت شۋجي ۋ رىنباۋدىڭ سۇيەگىمەن قوشتاستى. سول كۇنى، حۋاشي قىستاعىنداعى مىڭداعان تۇرعىن جانە قايعىلى حاباردى ەستىپ سىرت جەردەن حۋاشي قىستاعىنا كەلگەن ءار سالاداعى قايراتكەرلەر قارت شۋجي ۋ رىنباۋدىڭ سۇيەگىمەن قوشتاستى ءارى ازا ءبىلدىرۋ قيمىلىن وتكىزدى. ازا بىلدىرەتىن زال ۋ رىنباۋدىڭ وتباسىندا بولدى، 18-ناۋرىزدا، ۋ رىنباۋ ناۋقاس سەبەبىنەن ەمدەۋ ءونىم بەرمەي،85 جاسىندا ءوز ۇيىندە قايتىس بولدى، «جۇڭگوداعى ەڭ ايگىلى ديقان» اتالعان ۋ رىنباۋ كەدەي، مەشەۋ حۋاشي قىستاعىن جۇڭگودا جۇرت جاپپاي مويىنداعان «الەمدەگى ەڭ باي قىستاققا» اينالدىردى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى سۇن سان فوتوسى.

  (ورتالىق ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋدارعان)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت