بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

حۋاشي قىستاعىنىڭ تۇرعىندارى ۋ رىنباۋعا ازا ءبىلدىردى(3)

2013.03.20 17:19  【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت