بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

باعدات قالاسىندا جەلىلەس قوپارىلىس تۋىلدى

2013.03.20 17:33   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  19-ناۋرىز يراقتىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ءبىر ءمانساپتىسىنىڭ ايتۋىنشا، استانا باعدات قالاسىنىڭ ماڭايىنداعى رايوندا اۆتوموبيلگە قويىلعان بومبا پارتىلاۋ ۋاقيعاسى مەن زورلىقتى شابۋىلداۋ ۋاقيعاسى تۋىلعان، بۇل رەتكى ۋاقيعادا 48 ادام ءولىپ، 167 ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت