بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

حۋناندا سالىنىپ جاتقان مەيمانساراي قۇلاپ، 5 ادام قۇتقارىلىپ، ءبىر ادام قيراندىنىڭ استىندا قالعان

2013.03.28 14:58   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  27-ناۋرىز، ءورت ءوشىرۋشى قىزمەتكەرلەر ناق مايداندا قۇتقارۋ قىزمەتىن ورىستەتۋدە. سول كۇنى تۇستەن بۇرىن، حۋنان ولكەسى زىشيڭ قالاسىندا سالىنىپ جاتقان مەيمانسارايدىڭ ءبىر ءبولىمى قۇلاپ، 6 ادام قيراندىعا باستىرىلىپ قالعان، شۇعىل قۇتقارۋ ارقىلى، بەس ادام امان-ەسەن قۇتقارىلىپ، ءبىر ادام قيراندىنىڭ استىندا قالعان. شينحۋا اگەنتتىگى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت