بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

مەدۆەدەۆ بۇدان بىلاي تىك ۇشارمەن قىزمەتكە شىعادى

2013.03.29 14:23   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  رەسەيدىڭ زۇڭليى مەدۆەدەۆتىڭ اقپار مالىمدەمەشىسى 27-كۇنى بىلاي دەدى، ماسكەۋ قالاسىنىڭ قاتىناس اۋىرتپالىعىن جەڭىلدەتۋ ءۇشىن مەدۆەدەۆ بۇدان بىلاي تىك ۇشارمەن قىزمەتكە شىعادى.

  (ورتالىق ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋدارعان)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت