بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

مۇزداتىلعان سىرلى مۋميانىڭ بايقالۋ بارىسى تولىق اشىلدى

2013.03.29 16:36   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  20 جىلدىڭ الدىندا، گەرمانيانىڭ جاياۋ ءجۇرۋ ساياحاتشىسى ەريكا مەن حەلمۋد سيەمون يتاليانىڭ تيرول رايونىنىڭ وڭتۇستىگى Oetztal الپيس تاۋىنىڭ ەرىپ جاتقان مۇزدى القابىنان ءبىر مۇردەنى بايقاعان، مىنە بۇل ايگىلى Oetzi مۇز ادامى. زەرتتەۋشىلەر بۇل مۋميانى انوتوميالىق بورشالاۋ ارقىلى بىرنەشە جەرىندە قالىپسىزدىق پەن اۋرۋ تاريحى بار دەپ تۇجىرىم جاساعان: Oetzi ادامنىڭ 12-قابىرعاسى جوق، ءتىسى جاقسى ەمەس، بۋىنى قاجالعان، ارتەريا قان تامىرلارى قاتايعان، ءارى باكتەرياعا جۇعىمتالعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت