بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

جيلين ولكەسى باباۋ كومىر كەنىندە تاعى دا ۋلى گاز پارتىلاۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ 6 ادام قازا بولىپ، 11 ادام دەرەكسىز كەتكەن

2013.04.02 14:45   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  1-ءساۋىر 10 نان 6 مينوت وتكەندە، جيلين ولكەسى بايشان قالاسى جياڭيۇان رايونىنىڭ تۇڭحۋا كەن ىستەر شەكتى جاۋاپكەرشىلىك سەرىكتىگىنىڭ باباۋ كومىر كەنىندە تاعى دا ۋلى گاز پارتىلاۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ 6 ادام قازا بولىپ، 11 ادام دەرەكسىز كەتكەن. كەزەكتە، قاتىستى جاۋاپتى ادامدار ۇستىنەن شاعىم ايتىلىپ، قۇتقارۋ قىزمەتى جەدەل ورىستەتىلۋدە.

  29-ناۋرىز كۇنى ساعات 22 دەن 36 وتكەندە، جيلين ولكەلىك تۇڭحۋا كەن ىستەر شەكتى جاۋاپكەرشىلىك سەرىكتىگىنىڭ باباۋ كومىر كەنىندە ۋلى گاز پارتىلاۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ، 28 كەن جۇمىسشسى قازا بولىپ، 13 ادام تۇرلىشە دارەجەدە جارالانعان ەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت