بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش تەڭىز ارمياسى 2014-جىلدان باستاپ قۋعىنداعىش كەمەگە لازەرلى ويرانداعىش قارۋ ورناتپاقشى(2)

2013.04.11 13:54  【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت