بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش بوستون مارافون جارىسىندا قوپارىلىس وقيعاسى تۋىلدى

2013.04.16 15:05   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ 15-ساۋىردە ۆاشينگتوننان بەرگەن حابارى. ا ق ش بوستون ساقشىسىنىڭ 15-ساۋىردەگى راستاۋى بويىنشا، مارافون جاراسىن وتكىزىپ جاتقان بوستون قالاسىندا سول كۇنى تۇستەن كەيىن 3 رەت قوپارىلىس وقيعاسى تۋىلىپ، ەكى ادام قازا بولعان، بۇدان تىس از دەگەندە 23 ادام جارالانعان.

  (ورتالىق ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋدارعان)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت