بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ۇرىمجىدە ءبىر ەرلى-زايىپتى تەگىن «مەيىر پالاۋىن» جاساپ «قۇرىلىس جۇمىسشىلارىنا» قامقورلىق جاساعان

2013.04.16 15:50   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  15-ءساۋىر، ءۇرىمجى تيانزى جولىنىڭ ەكىنشى قۇرىلىسىنىڭ جۇمىسى رەسىمي باستالدى. ءۇرىمجىنىڭ شيشان رايوندىق باسقارۋ كوميتەتى شيشىڭ تۇرعىندار رايونىنىڭ تۇرعىنى ۇسەنجان ەرلى-زايىپتى ەكەۋى، تۇسكى تاماق ۋاقىتىندا شيشان پيڭچۋان جولى تۇيىلىسىندەگى تيانزى جولى ەكىنشى DK كورسەتكىشى ارالىعىندا جۇمىس ىستەپ جاتقان جۇمىسشىلارعا «مەيىر پالاۋىن» جاساپ، «قۇرىلىس جۇمىسشىلارىن» ءسۇيىندىردى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت