بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

وزبەكستانداعى ءساندى كيىم فەستيۆالىنداعى سۇيكىمدى سابيلەر

2013.04.17 13:58   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  وزبەكستاننىڭ تاشكەنت قالاسىندا «سۇيىكتى بالالار» اتىنداعى بالدىرعانداردىڭ اسەم كيىم فەستيۆالىنىڭ سيلىق تاراتۋ سالتى وتكىزىلدى. «بالالار اسەم كيىم فەستيۆالى» وزبەكستان تالقى مىنبەرى قورىنىڭ جاس كيىم جوبالاۋشىلارعا قولداۋ كورسەتۋى نەگىزىندە ىسكە اسىرىلعان تانىمالى فەستيۆال.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت