بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

انحۇي تيانچاڭ: H7N9 تيپتى قۇس تۇماۋىنا شالدىعۋشىلاردىڭ تۇراعىنىڭ ماڭايى بۇكىلدەي دەزينفەكسيالاندىرىلدى

2013.04.17 16:36   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  16-ءساۋىر، تيانچاڭ قالاسى زۋو جيان قالاشىعى مال شارۋاشىلىق فۋنكىتىنىڭ جۇقپالى اۋرۋدىڭ الدىن الۋ قىزمەتكەرلەرى ناۋقاسقا شالدىعۋشى چىن XX دىڭ تۇراعى مەن ماڭايىنداعى ۇيلەردىڭ بارلىعىن بۇكىلدەي دەزينفەكسيالاندىردى. انحۇي ولكەلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ مەڭگەرمەسى 15-ءساۋىر كۇنى ۇقتىرۋ شىعارىپ اتالعان ولكەدە ءبىر ناۋقاستىڭ H7N9 تيپتى قۇس تۇماۋىنا شالدىققانىن جاريالادى. شالدىعۋشى چىن XX، ەر، 60 جاس، تيانچاڭ قالاسىنىڭ ادامى، 10-ساۋىردە اۋىرعان، 15-ساۋىردە H7N9 تيپتى قۇس تۇماۋىنا شالدىققانى انىقتالدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت