بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

بەت-ءپىشىنىڭىز اقشانىڭ بەتىنە شىعارۋعا جاراساما ەكەن، سىناپ كورىڭىز

2013.04.19 15:45  

بەت-ءپىشىنىڭىز اقشانىڭ بەتىنە شىعارۋعا جاراساما ەكەن، سىناپ كورىڭىز

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 【18】 【19】 【20】 【21】 【22】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت