بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش تا حيميالىق تىڭايتقىش زاۆوتىندا قوپارىلىس تۋىلىپ اۋىر زيان تۋىلدى، قوپارىلىس تۋىلعان جەردە ورتاعا قاتەر ءتوندى

2013.04.19 16:22   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  18-ساۋىردە، ا ق ش-نىڭ تەكساس شتاتىنىڭ ۋايكو قالاسىنىڭ ماڭىنداعى ءمالىم حيميالىق تىڭايتقىش زاۆوتىندا جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا 17-ءساۋىر كەشتە ءورت كەتىپ، قوپارىلىس تۋىلعان.جەرگىلىكتى ورىنداعى ساقشى جاعى:«العاشقى مەجەگە قاراعاندا بۇل رەتكى ءورت سەبەبىنەن تۋىلعان قوپارىلىستا 5 تە 15 ادام جانىنان جۇدا بولىپ، 160 تاي ادام جارالانعان» دەدى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى (سۇڭ چيۇڭ فوتوسى)

  (ورتالىق ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋدارعان)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت